Je v pořádku odejít do důchodu v 58 letech?

Nejnovější legislativa z roku 2016 zavedla pravidlo, podle kterého se řádný důchodový věk snižuje o 7 let těm horníkům, kteří mají za sebou 3300 směn v hlubinných dolech, případně 2200 směn v uranových dolech. Takže například horníci narození v roce 1965 mohou odejít do důchodu v 58 letech.

Kdy do důchodu ročník 1958?

Tabulkový přehled odchodů do důchodu

Rok narození Muž Žena s jedním dítětem
1957 63+8 62+2
1958 63+10 62+8
1959 64 63+2
1960 64+2 63+8
Je v pořádku odejít do důchodu v 58 letech?

V kolika letech se může odejít do předčasného důchodu?

Věk odchodu do předčasného starobního důchodu

Do předčasného důchodu může odejít občan, jenž má důchodový věk nižší než 63 let nejvýše o 3 roky dříve. Občan, který má důchodový věk vyšší než 63 let může do předčasného důchodu odejít až o 5 let, nejdříve však v 60 letech.

Jak dlouho dopredu žádat o predcasny důchod?

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. U předčasného starobního důchodu však platí, že jej nelze přiznat zpětně, ale nejdříve od data podání žádosti. Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den.

Kdy lze odejit do důchodu?

Tabulka důchodového věku u pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

Rok narození Důchodový věk činí u
Mužů žen s počtem vychovaných dětí
1964 64r+10m 64r+2m
1965 65r 64r+8m
1966 65r 65r

Jaký důchod dostane člověk který nikdy nepracoval?

„Lidé, kteří nikdy nepracovali, nemohou získat nárok na starobní důchod. Podmínkou nároku na starobní důchod je kromě dosažení důchodového věku vždy i získání potřebné doby pojištění,“ zdůraznila Buraňová.

Kdy odejít do důchodu 2023 nebo 2024?

I přesto, že se krácení předčasného důchodu zvýší (z 3,6 % na 6 % výpočtového základu), vychází výpočet roku 2023 po valorizacích mírně lépe pouze u varianty s velmi malými výdělky. Poté už rozdíl stoupá a opět platí, že čím byly vyměřovací základy vyšší, tím více se vyplatí čekat na výpočet roku 2024.

DO DŮCHODU AŽ V 68 LETECH?!

Jak dokoupit roky do důchodu?

Doplacení po nároku na starobní důchod? Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Jak oznámit zaměstnavateli odchod do předčasného důchodu?

V případě, že se jedná o zaměstnance, kterému byl přiznán předčasný starobní důchod bez výplaty, ohlašovací povinnost zaměstnavateli nevzniká. Ke vzniku této povinnost dojde až v případě, kdy zaměstnanec, který nedovršil důchodového věku, požádá o uvolnění výplaty tohoto důchodu a tuto skutečnost zaměstnavateli oznámí.

Jak dlouho může být důchod na poště?

Důchod ČP vyplatí nejdéle za tři po sobě jdoucí splatnosti (výplatní měsíce). V případě, že důchod nebude vyzvednut ani v termínu třech po sobě jdoucích výplatních měsíců, je tato skutečnost sdělena ČSSZ, která zašle důchodci Oznámení o zastavení výplaty důchodu. Výplatu ČSSZ uvolní na základě písemné žádosti důchodce.

Jaké dokumenty potřebuji k žádosti o předčasný důchod?

Předčasný starobní důchod zároveň není možné přiznat zpětně, nejdříve vždy ode dne podání žádosti. K žádosti o důchod budete potřebovat stejné doklady jako pro podání žádosti o řádný důchod, a sice: Doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu.

Kde si nechat spočítat důchod?

Jedná se o online službu ePortálu ČSSZ, která vám poskytne jasnou a srozumitelnou informaci ohledně vašeho důchodového věku a evidovaného počtu let důchodového pojištění. Díky této službě tak jednoduše zjistíte, za jak dlouho splníte podmínky pro nárok na starobní důchod a jaká bude jeho orientační výše.

Kdo nedostane výchovné?

Nárok na výchovné vzniká až při vzniku nároku na starobní důchod, což platí i pro tzv. transformovaný starobní důchod (invalidní důchod se změní ve starobní po dosažení důchodového věku nebo v 65 letech). Lidé pobírající invalidní důchod nárok na výchovné nemají.

Jaký budu mít důchod v roce 2023?

Valorizace důchodů v roce 2024

Př.: Důchod na konci roku roce 2023 činí 19 500 Kč. K této částce přičteme zvýšení základní výměry důchodu, které je pro všechny stejné, tj. 400 Kč. Výsledkem je zvalorizovaný důchod 19 900 Kč.

Kdy končí pracovní poměr po výpovědi?

ním musí být provedeny písemně. Pracovní poměr končí až uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce mimo výpověď ze strany zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Jak ukončit pracovní poměr při odchodu do důchodu?

Pracovní poměr se neukončuje automaticky při dosažení důchodového věku. Je potřeba podat výpověď nebo se na skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem dohodnout – tedy uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru. Vždy musí mít výpověď či dohoda písemnou formu.

Co dělat když nepřišel důchod?

Důchod ČP vyplatí nejdéle za tři po sobě jdoucí splatnosti (výplatní měsíce). V případě, že důchod nebude vyzvednut ani v termínu třech po sobě jdoucích výplatních měsíců, je tato skutečnost sdělena ČSSZ, která zašle důchodci Oznámení o zastavení výplaty důchodu. Výplatu ČSSZ uvolní na základě písemné žádosti důchodce.

Jak si nechat posílat důchod na účet?

Aby bylo možné zařídit výplatu důchodu na bankovní účet, je nutné České správě sociálního zabezpečení doložit tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky).

Co je potřeba k žádosti o starobní důchod?

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod se předkládá:

  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • doklady prokazující výchovu dětí

Jak požádat o výchovné?

O výchovné musíte požádat při podání žádosti o starobní důchod na OSSZ. V žádosti uvedete čestné prohlášení, z něhož bude patrné, kolik dětí jste vychoval/a a v jakém rozsahu. Pokud výchovu zajišťovala také jiná osoba (více osob), musíte ji/je nahlásit a sdělit, v jakém rozsahu pečovala/ly.

Jak podat žádost o přepočet důchodu?

Poživatelé důchodu, kteří současně s pobíráním starobního důchodu vykonávají výdělečnou činnost (jsou zaměstnáni nebo podnikají), mohou požádat o jeho další zvýšení o 0,4 % výpočtového základu vždy po 360 odpracovaných dnech. Tiskopis je možné podat prostřednictvím OSSZ příslušné podle místa trvalého pobytu.

Kdo má nárok na 500 za vychované dítě?

výchovné). Na výchovné ve výši 500 korun má od 1. ledna 2023 nárok ten z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu. Automaticky ho dostávají například ty ženy, které již důchod pobírají.

Kdy se vyplácí výchovné k důchodu?

Vychovala 2 děti až do jejich zletilosti, ale nárok na výchovné jí zatím nevzniká, neboť není poživatelkou starobního důchodu. O výchovné může požádat až při uplatnění žádosti o starobní důchod nebo v 65 letech (nejpozději do dvou let od dosažení toho věku), kdy se invalidní důchod transformuje ze zákona na starobní.

Jaká bude valorizace důchodu v červnu 2023?

zvyšuje procentní výměra důchodu od červnové splátky 2023. Procentní výměry všech důchodů vzrostou o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč. Důvodem mimořádné valorizace je přetrvávající inflace. Navýšení Česká správa sociálního zabezpečení provede automaticky, není potřeba o něj žádat.

Co nesmi zaměstnavatel?

zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem (§ 12 odst.

Kdy má člověk nárok na odstupné?

Výpočet odstupného

Pokud pracovní poměr trvá déle než rok, ale méně než dva roky, vzniká nárok na nejméně dvojnásobek průměrného výdělku. Konečně pokud pracovní poměr trval přes dva roky, je možné nárokovat odstupné ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: