Je v pořádku citovat citát?

Pokud nechceme cizí myšlenku shrnout vlastními slovy, je lepší použít citát (přímou citaci). U parafráze musí být uveden bibliografický odkaz na zdrojovou literaturu. Z textu musí být jednoznačně jasné, kde parafráze začíná a kde končí.

Jak citovat citát v textu?

Způsoby převzetí původního textu:

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Je v pořádku citovat citát?

Jak označit citát?

Doslovný citát musí být graficky odlišen od původního textu, pročež jej umísťujeme do uvozovek a umožňují-li to příslušná pravidla (citační styl, pokyn o formální úpravě textu apod.), píšeme jej kurzívou, jiným typem písma apod.
Similar

Jak označit přímou citaci?

Přímo v textu práce rozlišujeme přímé citace a nepřímé citace: – Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).

Jak citovat sborník v textu?

Sborník je soubor příspěvků několika různých autorů, které sestavil do sborníku editor či editoři. V bibliografické citaci se pak za jméno či jména do kulaté závorky uvede role – (ed.). V případě více editorů se používá česká zkratka ed., nikoli anglická eds.

Co se nemusí citovat?

Kdy nemusíte citovat

 • když píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorování
 • použijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.
 • odkazujete-li na tzv. …
 • když používáte všeobecně známá fakta, např.

Jak citovat Harvardsky styl?

Obecná pravidla pro Harvardský systém

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě (jméno, rok, rozsah stran). v závorce pouze autora a rok. Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu zdrojů v abecedním pořadí podle příjmení autorů (dále podle roku, pak podle názvu).

Citace.com – Citujeme podle normy

Co všechno se musí citovat?

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak správně citovat?

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat umělou inteligenci?

Patří sem následující:

 1. Název zdroje (popis promptu)
 2. Název AI nástroje (např. ChatGPT)
 3. Verze AI nástroje (datum dané verze)
 4. Název společnosti, která AI vytvořila.
 5. Datum vytvoření obsahu.
 6. URL adresa AI nástroje (případně unikátní URL konverzace, je-li k dispozici, viz dále)

Proč a jak citovat?

Při psaní odborného textu je třeba jednoznačně identifikovat dokumenty, které jste při práci použili a ze kterých jste čerpali. Tím umožníte čtenáři zpětně vyhledat literaturu, ze které jste čerpali, čímž mu umožníte, aby si vaše tvrzení ověřil. Tomuto odkazování na zdroje se říká citování.

Jak citovat tamtéž?

5) Při prvním výskytu je v poznámce pod čarou třeba uvést přesný a úplný odkaz na dílo, při dalších výskytech pak již jen jméno autora, název knihy nebo stati a zkratku c.d. V poznámkách, které následují bezprostředně po sobě a odkazují ke stejnému dílu je třeba užít slovo „Tamtéž“: např.: Tamtéž, s. 52.

Jak citovat když není uveden rok?

Chybějící údaj vynecháme. Pokud není rok vydání uveden, ale našli jsme jej v jiném relevantním zdroji (např. v katalogu knihovny, stránky vydavatele), zapíšeme jej do hranatých závorek, např.: Paris: OECD, [2010].

Jak citovat MPSV?

Citace v seznamu literatury bude vypadat takto: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV), 26. 1. 2022. Ministr.

Kdy nemusím citovat?

Pokud jde o novou terminologiii nebo nový pohled na již používanou terminologii citujte. Nemusíme citovat (pkud jsou poprvé uveřejněny v daném textu): vlastní myšlenky, vlastní analýzy, výpočty, popis výsledků vlastních pokusů či pozorování. Pokud jsme je ale již někde publikovali, musíme sami sebe ocitovat.

Jak má vypadat poznámka pod čarou?

Poznámky uvozujeme vždy číslem nebo hvězdičkou, kterou umisťujeme hned za citovanou větu či odstavec. Symbol by měl být vždy napsaný menší velikostí a vložen jako horní index. Na konci strany pak pod čarou napíšeme právě dané symboly, které nám odkazují na citovanou větu. Pod čarou pak již píšeme jen citaci.

Co je APA 7?

Zápis citací, odkazy na citace i seznam literatury se řídí doporučeními APA 7. vydání (American Psychological Association, Seventh Edition) s drobnými úpravami zohledňujícími některé specifické prvky českého jazyka. Tato norma platí pro psaní všech diplomových i jiných prací na celém Ústavu pedagogických věd.

Jak citovat podle APA 7?

Při citování podle citační normy APA 7 platí: Příjmení autorů se podle této normy zapisují malými písmeny, místo osobního jména se uvádí pouze iniciála (počáteční písmeno osobního jména). Pokud se v citaci uvádí nakladatelství, nepíše se právní forma organizace (s.r.o, a.s. apod.).

Jak někoho citovat?

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak citovat etický kodex sociálních pracovníků?

Citace dle ISO 690:

Etický kodex sociálních pracovníků ČR jako etická norma pro studenty sociální práce [online]. Olomouc, 2013 [cit. 2023-08-01]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ulbyt2/.

Proč se cituje?

Při psaní odborného textu je třeba jednoznačně identifikovat dokumenty, které jste při práci použili a ze kterých jste čerpali. Tím umožníte čtenáři zpětně vyhledat literaturu, ze které jste čerpali, čímž mu umožníte, aby si vaše tvrzení ověřil. Tomuto odkazování na zdroje se říká citování.

Jak udělat citaci pod čarou?

Přidávání poznámek pod čarou a vysvětlivek

 1. Klikněte na místo, kam chcete poznámku pod čarou přidat.
 2. Klikněte na vložit > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá značku poznámky pod čarou.
 3. Zadejte text poznámky pod čarou.

Jak se uvádí citát?

Uvozovky používáme k vyznačení přímé řeči i doslovných citátů, přesných názvů (např. knih, skladeb, článků, časopisů, spolků –⁠ z důvodu zachování zřetelnosti textu, nejsou‑li vyznačeny jinak), výrazů z cizího prostředí, nespisovných výrazů, výrazů ironických, výkladů významů slov apod.

Co je to APA pivo?

American Pale Ale (APA) – Americká verze English Pale Ale, která se ve spojených státech vyvinula teprve v osmdesátých letech 20. stol.. Prvním pivovarem, který toto pivo uvařil, byl Sierra Nevada Brewing Co., který je mimo jiné i průkopníkem studeného chmelení.

Co vše je nutné citovat?

Při psaní odborného textu je třeba jednoznačně identifikovat dokumenty, které jste při práci použili a ze kterých jste čerpali. Tím umožníte čtenáři zpětně vyhledat literaturu, ze které jste čerpali, čímž mu umožníte, aby si vaše tvrzení ověřil.

Jaké jsou metody sociální práce?

Metody sociální práce

Matoušek (2003) rozlišuje čtyři základní metody sociální práce: • případová práce, • práce se skupinou, • práce s dětmi a s rodinou, • komunitní práce.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: