Jak získám autorská práva ke své hře?

Autorské právo se vztahuje i na díla vzniklá tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. K tomu, aby mohlo být dílo takto zpracováno, je potřeba získat souhlas autora díla původního, pokud ovšem nejde o dílo již volné.

Jak získat autorská práva?

Jak autorskoprávní ochranu získat

Pokud vytvoříte literární, vědecké nebo umělecké dílo, získáváte k němu automaticky autorská práva, jejichž ochrana začíná okamžikem vytvoření díla. Nemusíte tedy podávat žádnou formální žádost.

Jak získám autorská práva ke své hře?

Jak fungují autorská práva?

Autorská práva obsahují práva majetková a práva osobnostní. Výkon majetkových práv může být poskytnut jiné osobě formou licenční smlouvy a v případě smrti majetková práva přecházejí na dědice. Osobnostní práva trvají po dobu života autora, nejsou převoditelná a autor se jich platně nemůže vzdát.
CachedSimilar

Co hrozí za porušení autorských práv?

trest odnětí svobody až na dva roky; případně šest měsíců až pět let, získal-li pachatel činem značný prospěch nebo dopustil-li se takového činu ve značném rozsahu, a v případě získání prospěchu velkého rozsahu nebo způsobení škody velkého rozsahu tři až osm let; peněžitý trest až do 36 a půl milionu korun; trest …

Jak neporušit autorská práva?

Jak neporušit autorský zákon?

  1. použít výhradně vlastní zdroje.
  2. použít díla, na která se nevztahují autorská práva (lidová tvorba, neznámý autor apod.)
  3. uzavřít písemnou smlouvu s autorem díla.
  4. zaplatit autorovi za užití díla.
  5. používat tzv. otevřené galerie (open source)

Jak dlouho trvá autorské právo?

Majetková autorská práva trvají ve většině států světa (včetně Evropské unie a USA) obecně po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti; Bernská úmluva vyžaduje délku ochrany minimálně 50 let po smrti autora. V případě spoluautorství se doba ochrany vztahuje ke smrti posledního žijícího autora.

Kdo může být autorem díla?

Autorem, kterým je fyzická osoba, která vlastní tvůrčí činností vytvořila dílo vyhovující znakům uvedeným autorským zákonem, může být jedna osoba, ale i více osob, jako je tomu zejména u díla spoluautorského, kolektivního, či u díla souborného.

PG | Tutoriály pro LP – 11. Autorská práva (CZ HD)

Kdo vlastní autorská práva?

Autorem, kterým je fyzická osoba, která vlastní tvůrčí činností vytvořila dílo vyhovující znakům uvedeným autorským zákonem, může být jedna osoba, ale i více osob, jako je tomu zejména u díla spoluautorského, kolektivního, či u díla souborného.

Co to jsou autorská práva?

Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod.

Jak dlouho trvají autorská práva obrázků?

Trvání majetkových práv k autorským dílům je upraveno v § 27 autorského zákona. Majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil.

Jak použít copyright?

Dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 30, si můžeme pro svou vlastní potřebu udělat kopii díla (uložit článek do počítače nebo si ho vytisknout, stáhnout si hudbu nebo film apod.). Už ale nesmíte dílo použít pro jakékoliv komerční užití.

Co patří do autorských práv?

práva související s právem autorským, kam patří práva výkonného umělce k vlastnímu výkonu, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, právo rozhlasového a televizního vysílatele, právo nakladatele a nově též právo prvního zveřejnitele. Obdobná je také ochrana databáze.

Jak dlouho trvá Autorské právo?

Majetková autorská práva trvají ve většině států světa (včetně Evropské unie a USA) obecně po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti; Bernská úmluva vyžaduje délku ochrany minimálně 50 let po smrti autora. V případě spoluautorství se doba ochrany vztahuje ke smrti posledního žijícího autora.

Jak dlouho po smrti platí Autorské právo?

Majetková práva trvají až na výjimky po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil. Majetková práva k dílu anonymnímu a pseudonymnímu trvají 70 let od oprávněného zveřejnění díla.

Kdy končí autorská práva?

(1) Majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. (2) Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil.

Co řadíme mezi autorská díla?

Za autorské dílo zákon považuje dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Jak dlouho po smrti platí autorské právo?

Majetková práva trvají až na výjimky po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil. Majetková práva k dílu anonymnímu a pseudonymnímu trvají 70 let od oprávněného zveřejnění díla.

Kdo může být autorem?

Autor díla. Autorem díla je fyzická osoba , která dílo vytvořila. Vzhledem k tomu, že tvůrčí schopnosti jsou přisuzovány pouze fyzickým osobám, může být autorem díla vždy pouze fyzická osoba (na rozdíl od angloamerického pojetí, kde může být autorem také osoba právnická).

Co muze být autorskym dílem?

Předmětem ochrany tak mohou být zejména díla slovesná, hudební, dramatická, choreografická, fotografická, audiovizuální, kinematografická, výtvarná (dílo malířské, grafické či sochařské) a také dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo kartografické a díla užitého umění.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: