Můžete smlouvu uzavřít samostatně?

Je k němu potřeba dva nebo více subjektů a jejich projev vůle zřídit vzájemně nějaký závazek a řídit se obsahem smlouvy. Smlouvu nikdy nemůžete uzavřít jen jednostranně a naopak jednostranný právní úkon neučiníte smlouvou.

Kdo může podepsat smlouvu?

Smlouvu podepisují fyzické osoby, které jsou oprávněny jednat za právnickou osobu v souladu s výpisem z obchodního rejstříku (členové statutárního orgánu, prokurista, vedoucí odštěpného závodu). Mimo tyto osoby mohou za právnickou osobu smlouvu podepsat i zaměstnanci či další osoby a to na základě písemné plné moci.

Můžete smlouvu uzavřít samostatně?

Kdy dochází k uzavření smlouvy?

Zákon Národního shromáždění č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 44. (1) Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě neznamenají přijetí návrhu.

Jak dlouho můžu odstoupit od smlouvy?

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty).

Kdy mám narok na odstoupení od smlouvy?

Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem vyloučeno. Odstoupení od smlouvy je možné i předtím, než si zboží převezmete. V žádném případě prodávající nesmí spojit toto právo s jakoukoli sankcí.

Na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy?

Mělo by být jasně uvedené, zda se jedná o smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou. Pokud se jedná o druhý případ, měla by smlouva jasně definovat termín, kdy práce na dobu určitou končí. Popis práce a odpovědnosti. Ujistěte se, že vaše pracovní pozice a popis práce přesně odpovídají vašim povinnostem a odpovědnostem.

Jak digitálně podepsat smlouvu?

Do smlouvy, prosím, nevpisujte datum a místo podpisu. Nevkládejte žádná razítka či fyzické podpisy, ke kterým bude připojen ještě elektronický podpis. Smlouvu podepište pouze elektronickým podpisem, nic dalšího se nesmí vkládat, došlo by tím k zneplatnění podpisu na smlouvě.

Jak uzavřít novou nájemní smlouvu

Co znamená uzavření smlouvy?

Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah, přičemž v mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah.

Jak se uzavírá smlouva?

Smlouvy většinou nemusí mít žádnou zvláštní formu (nejde-li o určitý konkrétní typ smlouvy, u níž je ze zákona nezbytná písemná nebo jiná forma – například má-li být poskytována výhradní/exkluzivní licence, musí být licenční smlouva uzavřena písemně).

Za jakých podmínek lze odstoupit od smlouvy?

Zákon dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu jen v případech uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (klasicky přes internet či po telefonu), v případech uzavření smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory a v případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Kdy lze zrušit smlouvu?

Obecně lze od smlouvy odstoupit, pokud je porušena podstatným způsobem, například pro neuhrazené faktury, nebo pokud si přesné podmínky strany ve smlouvě ujednaly. Nový občanský zákoník však dále upravuje podmínky odstoupení pro konkrétní typy smluv.

Kdo uzavírá pracovní smlouvu?

Pracovní smlouvu podepisuje zaměstnanec a zaměstnavatel (nebo osoba, která je oprávněna jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích na základě plné moci). Jmenování nebo odvolání musí provést výhradně statutární orgán (pro společnost s ručením omezeným jsou to jednatelé) a tuto pravomoc nelze přenášet.

Co musí být uvedeno v pracovní smlouvě?

Zákoník práce stanoví, že platná pracovní smlouva musí obsahovat tři základní údaje: druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, den nástupu do práce.

Co když nemám elektronický podpis?

Aby se však jednalo o plnohodnotné podání, je nutné vytisknout, podepsat a doručit na místně příslušný finanční úřad do 5 dnů od odeslání podání, potvrzení o odeslaném podání, které nebylo opatřeno ZAREP, popř. ověřenou identitou podatele, tzv. E-tiskopis podání.

Jak uzavřít smlouvu na dálku?

Způsobů, jak podepsat smlouvu online, je hned několik. A to buď s certifikovaným elektronickým podpisem, nebo bez něj. Základní možností, jak jednat bez nutnosti elektronického certifikátu, je zaslání prostého e-mailu. Tento způsob je vhodný pro nepříliš důležité smlouvy, například pro běžné nákupy zboží přes e-shop.

Které smlouvy musí být písemně?

Dále je nutné sjednat písemně například ručení, nájem bytu, smlouvu o převodu prostoru sloužícího k podnikání, licenci výhradní nebo zapisovanou do veřejného rejstříku, smlouvu o obchodním zastoupení, pojistnou smlouvu na dobu alespoň jednoho roku a smlouvu o spotřebitelském úvěru.

Jaké náležitosti musí mít návrh na uzavření smlouvy?

Jedná se o právní jednání směřující k uzavření smlouvy, a to za podmínky, že obsahuje všechny podstatné náležitosti k tomu, aby smlouva mohla být uzavřena jednoduchým přijetím. Čtyři nutné náležitosti nabídky jsou: kdo nabídku činí, komu ji adresuje, podstatný obsah a zřejmá vůle být vázán smlouvou.

Jaké smlouvy musí být uzavřený písemně?

Dále je nutné sjednat písemně například ručení, nájem bytu, smlouvu o převodu prostoru sloužícího k podnikání, licenci výhradní nebo zapisovanou do veřejného rejstříku, smlouvu o obchodním zastoupení, pojistnou smlouvu na dobu alespoň jednoho roku a smlouvu o spotřebitelském úvěru.

Co je cilem Uzavirane smlouvy?

Návrh na uzavření smlouvy (oferta neboli nabídka) je projevem vůle (právního jednání), který splňuje tyto náležitosti: je určen jedné nebo více osobám, je dostatečně určitý (obsahuje všechny potřebné podmínky smlouvy), vyplývá z něj vůle navrhovatele, aby byl smlouvou vázán v případě přijetí návrhu.

Jak lze zrušit smlouvu?

Výpověď je třeba doručit druhé smluvní straně, nejlépe doporučeně s dodejkou. Pokud byla smlouva uzavřena písemnou formou, musí být i výpověď písemná. Pro předcházení sporů je nanejvýš vhodné volit písemnou formu také tam, kde to povinné není.

Jak spravne odstoupit od smlouvy?

Základním pravidlem je, že prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít. Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. Odstoupení můžete zaslat prodávajícímu na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu.

Jak funguje odstoupení od smlouvy?

Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku. Odstupuje-li od smlouvy věřitel a dlužník z části plnil, může věřitel odstoupit od smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, avšak nemá-li toto částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel odstoupit od smlouvy ohledně plnění celého.

Co se stane kdyz něco chybi v pracovní smlouvě?

Pokud v pracovní smlouvě chybí údaj o druhu práce, místu výkonu práce nebo dnu nástupu do práce, znamená to, že smlouva neobsahuje všechny podstatné náležitosti. Následkem této skutečnosti je neplatnost pracovní smlouvy.

Kde podepsat smlouvu?

Podepisujte raději v kanceláři. Důležité je i místo podpisu. V kavárnách, autech nebo v restauracích většinou dochází k přehlédnutí případných pochybení v kupních smlouvách. Z tohoto důvodu klienti KOVA Reality podepisují smlouvy zásadně v kanceláři, kde je na všechno dostatek času.

Kdy je uzavřena smlouva na dálku?

Uzavírání smluv na dálku

Podle občanského zákoníku je každá smlouva uzavřena, jakmile si strany ujednají její obsah. Jedna strana navrhne uzavření smlouvy, tedy učiní nabídku. Druhá strana pak může s nabídkou vyslovit souhlas. V okamžiku, kdy přijetí nabídky nabyde účinnosti, dojde k uzavření smlouvy.

Kdy musí mít smlouva písemnou formu?

Zákon Národního shromáždění č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 46. (1) Písemnou formu musí mít smlouvy o převodech nemovitostí, jakož i jiné smlouvy, pro něž to vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků. (2) Pro uzavření smlouvy písemnou formou stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: